Værdier og mål for Trekronerskolen

Værdigrundlag

 • Vi ønsker at skabe en åben og fordomsfri skole, hvor eleverne i samspil med lærere, pædagoger og hjem kan udvikle sig til hele, selvstændige, kompetente og ansvarsfulde mennesker med et tolerant og nysgerrigt syn på tilværelsen
 • Vi ønsker at skabe en skole i bevægelse, der til stadighed udvikles med baggrund i de erfaringer, vi høster.

Målsætninger

1. Trekronerskolen har som mål at tilbyde børnene et optimalt læringsmiljø – baseret på et helhedssyn
 
Skolens læringsmiljø fremmer erkendelsen og udviklingen af børnenes potentialer ud fra et helhedssyn. Børnene skal opleve helhed og sammenhæng i hverdagen, tryghed samt tid og rum til fordybelse såvel i det faglige som i samværet med andre mennesker
 
1.1 Det betyder at:
 • vi rummer og inkluderer eleverne både socialt, personligt og fagligt
 • skolen er afdelingsopdelt og lærere og pædagoger er organiseret i selvstyrende årgangsteam
 • forældrene engagerer sig i og tager medansvar for børnenes læring og sociale liv
 • vi gør brug af forskellige undervisningsformer, -metoder og -materialer
 • vi tilgodeser elevernes forskellige læringsstile i undervisningen
 • vi differentierer efter børnenes forudsætninger og behov
 • vi giver plads til ideer og styrker elevernes evne til at tage selvstændige initiativer
 • vi skaber læringsmiljø, der pirrer og undrer
 • vi planlægger undervisningen fleksibelt med udgangspunkt i årsnormer for lærertimer og fag
 • vi betjener os af forskellige evalueringsformer
 
1.2 I indskolingen og SFO betyder det også at
 • vi inddrager eleverne i fastsættelse af sociale mål for klassen, bl.a. på klassemøder
 • vi inddrager eleverne omkring målfastsættelse og evaluering af egen læring gennem arbejde med  bla.a  log-bøger, portefolio og elevsamtaler
 • vi gør eleverne bekendt med klassens faglige mål for en planlægningsperiode
 • lærere og pædagogersamarbejder om fælles temaer og traditioner
 • lærere og pædagoger samarbejder om elevernes trivsel og kontakten til hjemmet  
 • vi skaber overskuelige og strukturerede rammer i den tidlige skolestarvi er lydhøre og følger gerne børnenes spor
 • vi tilbyder såvel barnet som gruppen SFO-aktiviteter, der udspringer af børnenes ønsker, behov og erfaring
 • vi respekterer i SFO-tiden  barnets behov for at holde fri, koble af og lege uden unødig voksenindblanding
 
1.3 I mellemtrinnet betyder det også at:
 • vi inddrager eleverne i mål for egen læring og mål for klassens læring
 • vi involverer eleverne aktivt ved evaluering af egen læring
 • vi inddrager elever i planlægning og evaluering af undervisningen
 • vi viser eleverne uderummets muligheder og inddrager friluftslivet aktivt i undervisningen
 • vi tilgodeser og udfordrer elevernes forskellige behov for at arbejde i mindre og større fællesskaber
 • vi lærer eleverne at arbejde selvstændigt med hjemme-opgaver
 
1.4  I udskolingen betyder det også at:
 • vi lader eleverne sætte mål for egen læring
 • vi lader eleverne samarbejde om fælles mål og læring
 • vi udfordrer eleverne til konstruktivt at reflektere over egen læring
 • vi lader eleverne planlægge egen indsats
 • vi samarbejder med eleverne om evaluering af deres udbytte af undervisningen
 • vi lader eleverne bruge uderummets muligheder
 • vi tager udgangspunkt i elevernes erfaringer, når arbejdet skal tilrettelægges i mindre og større fællesskaber
 • vi forventer at eleverne arbejder selvstændigt og ansvarligt med hjemme-opgaver
 
2. Trekronerskolen har som mål at fremme åbenhed og styrke børnenes forudsætninger for at indgå i forpligtende fællesskaber
 
Skolen fremmer åbenhed – båret af indlevelse, tolerance og gensidig ansvarlighed
                                                                          
2.1 Det betyder at:
 • vi fremmer elevernes ansvarlighed og bevidsthed om, at deres egen deltagelse gør en forskel for fællesskabet
 • klassen er det bærende element på årgangen, dog arbejdes med holddannelse på tværs af de enkelte klasser på årgangen og på tværs af årgangene i afdelingen
 • vi gør brug af varierede undervisnings- og samarbejdsformer
 • vi fremmer elevernes fællesskabsfølelse bl.a. gennem afholdelse af morgensang, idrætsdag, tværsuger, perioder med dagens leg og andre traditioner
 • vi arbejder bevidst på at bevare og fremme elevernes nysgerrighed
 • vi fremmer elevernes omverdensforståelse gennem inddragelse af det omkringliggende miljø og samfund såvel lokalt som globalt
 • vi har et højt informationsniveau såvel internt som eksternt
 • vi samarbejder med forældrene om ansvar, normer og positive forventninger i forhold til fællesskabet ved at sætte centrale temaer for skolens udvikling på dagsordenen
 • vi inddrager forældre i et åbent samarbejde om at rumme forskellighed
 • vi inddrager forældre i et åbent samarbejde om udvikling af fælles og gensidig omsorg

2.2 I indskolingen og SFO betyder det også at:

 • vi introducerer eleverne for metoder til konflikthåndtering
 • vi introducerer eleverne for elevrådsarbejde gennem "Trekløveret" (Det lille elevråd)
 • vi introducerer eleverne for fællesskaber mellem store og små elever bl.a. via venskabsklasseaktiviteter
 • vi fremmer elevernes ansvar for skolen ved at inddrage dem i praktiske opgaver såsom affaldsopsamling, dukseopgaver og almindelig  oprydning
2.3 I mellemtrinnet betyder det også at:
 • vi styrker elevernes evne til konflikthåndtering
 • vi styrker elevernes forståelse for demokrati blandt andet gennem elevrådsarbejde
 • vi styrker fællesskaberne mellem store og små elever bl.a. via venskabsklasse-aktiviteter
 • vi fremmer børnenes ansvar for skolen ved at inddrage dem i praktiske opgaver såsom affaldsopsamling, dukseopgaver og almindelig oprydning
2.4 I udskolingen betyder det også at:
 • vi inddrager eleverne aktivt i løsning af egne konflikter
 • vi lader eleverne agere i demokratiske sammenhænge
 • vi giver eleverne ansvar for deres omgivelse
 
3. Trekronerskolen har som mål at arbejde projektorienteret
 
Eleverne formulerer og løser udfordringer gennem projektorienterede arbejdsprocesser - det er eleven, der lærer ved at gøre erfaringer gennem handlinger og i samspil med andre.
Eleverne holder de gjorte erfaringer op mod tidligere erfaringer, hvorved det opnår nye erkendelser.
Vi anser fagligheden som en forudsætning for og en del af det at arbejde projektorienteret
 
3.1 Det betyder at:
 • vi skaber et læringsmiljø der pirrer og undren
 • vi er lydhøre og stiller spørgsmål, der fremmer elevernes overvejelser og handlinger
 • vi er nærværende og tillidsskabende, og ved “at gå foran” frem­mer vi elevens nysgerrighed og mod på at opdage nye ting
 • undervisning og aktiviteter er præget af åbenhed og tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger og behov
 • vi vejleder og støtter eleverne i deres overvejelser
 • vi indgår i dialog med eleverne om både produkt og proces
 • vi fremmer elevernes evner til at anvende forskellige samarbejdsformer
 • vi fremmer elevernes evner til at forholde sig kritisk og reflekterende til såvel det faglige indhold som til egne og andres holdninger
 • vi inddrager projektarbejdsformen med udgangspunkt i skolens progressionsplan for projektarbejde se planen på skolens hjemmeside:
 
 
4. Trekronerskolen har som mål at være en grøn skole
 
Vi er en grøn skole, hvor børnene lærer at begå sig i respekt for naturen og dens ressourcer
 
4.1 Det betyder at:
 • vi bruger friluftslivet aktivt i undervisningen og inddrager den omkringliggende natur
 • vi kildesorterer og genbruger
 • vi sparer på energien
 • vi arbejder frem mod at få det grønne flag
 • vi gør eleverne bevidste om miljøbevarende faktorer
 • vi gør eleverne bevidste om økologi og sund levevis